FESTYN parafialny - 25 maja godz. 13.00 - 21.00
 

Droga do świętości dla Chrześcijanina Trzeciego Tysiąclecia
-----------------------------------------------------------------------------

"Modlitwa nie jest ucieczką od historii i pojawiających się w niej problemów. Wręcz przeciwnie, jest ona wyborem zaangażowania się w rzeczywistość, nie własnymi tylko siłami, lecz z mocą, która pochodzi z Wysoka, mocą prawdy i miłości, których ostatecznym źródłem jest sam Bóg. Gdy człowiek religijny staje w obliczu zła i jego podstępów wie, że może liczyć na Boga - absolutną wolę dobra; wie, że może się do Niego modlić o odwagę, aby w sposób odpowiedzialny potrafił stawiać czoło trudnościom, nawet największym, nie ulegając fatalizmowi i unikając reakcji zbyt impulsywnych".

(Jan Paweł II, Asyż, 24. 01. 2002 r.)

       Zachęcone tymi słowami Ojca Świętego Apostolstwo Modlitwy jest gotowe, by z nowym zapałem podjąć posługę, która została mu powierzona wobec chrześcijan, aby włączyć ich modlitwę i życie w modlitwę oraz misję Kościoła Powszechnego, o której co roku przypominają międzynarodowe i misyjne intencje Ojca Świętego.

CODZIENNE OFIAROWANIE
      Aby nasza modlitwa i nasze życie stanowiły jedno z modlitwą oraz misją Kościoła Powszechnego Apostolstwo Modlitwy proponuje, aby każdy dzień rozpoczynać od ofiarowania Bogu nas samych, naszych radości i naszych cierpień, naszych osiągnięć i naszych porażek dla zbawienia świata. Czynimy to w jedności z Jezusem Chrystusem, w mocy Ducha Świętego, a dokonując tego ofiarowania podejmujemy się naśladowania przykładu Jezusa Chrystusa. Codzienne ofiarowanie może przybrać następującą, trynitarną formę:
      Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci cały mój dzień. Ofiaruję Ci moje modlitwy, myśli, słowa, działania i cierpienia w zjednoczeniu z Twym Synem Jezusem Chrystusem, który nie przestaje się Tobie ofiarowywać w Eucharystii dla zbawienia świata. Niech Duch Święty, który prowadził Jezusa, będzie dziś moim przewodnikiem i mą siłą, abym mógł świadczyć o Twojej miłości. Razem z Maryją, Matką Pana i Kościoła, modlę się dziś szczególnie w intencjach, które Ojciec Święty poleca w tym miesiącu modlitwie wszystkich wiernych...

NOWY SPOSÓB ŻYCIA
      Doświadczenie pokazuje, że z takiego prostego, a jednocześnie głębokiego aktu wypływa nowy sposób życia. Trudno byłoby bowiem ofiarować dzień po dniu, wszystko co czynimy w jedności z Jezusem Chrystusem dla zbawienia świata, trwając jednocześnie w postawach i myślach mało zbawczych. Akt ten uczyniony z właściwą sobie powagą oczyszcza nasze serca, nasze myśli i nasze oczy, czyniąc nas zdolnymi do miłości i służby Bogu we wszystkim. Pierwszą zatem osobą, która doznaje przemienienia przez codzienne ofiarowanie jest ten, kto go dokonuje.

NASZE ŻYCIE STAJE SIĘ PROJEKTEM
      Nasze życie nie jest tylko etapem do przebycia, swoistym testem, podczas którego powinniśmy jedynie unikać błędów. Nasze życie jest raczej projektem. Jesteśmy tutaj by przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego pozytywnym działaniem. Codzienne ofiarowanie pozwala nam odkryć, że możemy szukać, znajdować, służyć, doświadczać i kochać Boga we wszystkich osobach, we wszystkich rzeczach i wszystkich okolicznościach naszego życia. Apostolstwo Modlitwy jest powołane, by "czynić swych członków świadomymi uświęcającej i apostolskiej wartości ich codziennej pracy, pojętej jako współpraca z dziełem Boga, Stwórcy i Odkupiciela; wartości ich cierpień, przez które są powołani do dopełnienia w ich ciele braków udręk Chrystusa (Kol 1, 24)" (Jan Paweł II, 1985).

NASZA MODLITWA STAJE SIĘ POWSZECHNA
      Nie tylko poprzez nasze działania współpracujemy z Chrystusem. Tak sam Chrystus zachęca nas by prosić pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo (Mt 9, 38). Od początku swego istnienia Apostolstwo Modlitwy zapraszało wiernych, by przyłączali się do modlitwy wstawienniczej w intencji konkretnych problemów niepokojących Kościół Powszechny, a szczególnie zaś w sprawach misji. W ten sposób stworzyło ono głęboką wspólnotę modlitwy obejmującą setki tysięcy wiernych. Tego nie można zaniedbać w przyszłości. Ojciec Święty tak bardzo ceni siłę Apostolstwa Modlitwy, że na każdy miesiąc sam proponuje jedną intencję ogólną i jedną misyjną. Apostolstwo Modlitwy przyjmuje je z miłością i czyni je treścią swego ofiarowania na całym świecie.

MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY ZAMIESZKUJE W NASZYCH SERCACH
      W liście towarzyszącym zatwierdzeniu posoborowych Statutów Apostolstwa Modlitwy Paweł VI zachęcał nas, by zwrócić większą uwagę na Ducha Świętego, który zamieszkuje w Kościele i w sercach wiernych tak jak w świątyni (por. 1Kor 3, 16; 6, 19), który modli się w nas i zaświadcza o tym, że jesteśmy przybranymi dziećmi (por. Gal 4, 6; Rz 5, 15-46.26). Od tego czasu na całym świecie wezwanie do Ducha Świętego stało się integralną częścią codziennego ofiarowania milionów osób, które czynią je z radością wiedząc, że przemiana, jakiej dokonuje to ofiarowanie, dzieje się w nich pod wpływem Ducha Świętego.

Z SERCEM PODOBNYM DO SERCA JEZUSA
      Uczyń moje serce podobnym do Twojego: ta prosta modlitwa wyraża głębokie pragnienie, jakie Pan wzbudza w naszych sercach, aby móc kochać Boga i naszych braci tak jak On ich umiłował. By mogło się to spełnić powinniśmy wsłuchiwać się w Jego słowo i kontemplować Jego gesty, ponieważ jak pisał Ojciec Święty w swym liście z okazji 150 rocznicy Apostolstwa Modlitwy: "Im bardziej inspirujemy się słowem Boga w naszej własnej modlitwie, tym bardziej jesteśmy przeniknięci uczuciami Serca Chrystusowego". Każde nabożeństwo do Serca Jezusa ma bowiem na celu stawanie się do niego coraz bardziej podobnym, tak samo ufającym Ojcu i tak samo wrażliwym na innych jak był On sam. Jest to także przemiana, jakiej Duch Święty dokonuje w naszych sercach.

KARMIENI I KSZTAŁTOWANI PRZEZ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII
      Jest rzeczą oczywistą, że to zjednoczenie z Jezusem Chrystusem nie może się rozwijać czy nawet istnieć bez życia sakramentalnego. "Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15, 5). W Eucharystii sam Zmartwychwstały Chrystus daje się jako pokarm i napój, aby stawał się centrum naszego wnętrza i abyśmy mogli ukazywać poprzez nasz sposób życia, że to On w nas żyje. Lub zgodnie ze słowami Jana Pawła II skierowanymi do moderatorów Apostolstwa Modlitwy: "powinniście starać się formować chrześcijan wewnętrznie ukształtowanych przez Eucharystię, która daje siłę do wielkodusznego zaangażowania wszystkich wymiarów życia w ducha służby braciom, tak jak ofiarowane Ciało Chrystusa i Jego przelana krew (por. Łk 22, 19nn.)" (Jan Paweł II, 1985).

POJEDNANI Z NIM W SAKRAMENCIE POJEDNANIA
      Przypominając jak bardzo Rok Święty został naznaczony poprzez korzystanie z sakramentu pojednania, Ojciec Święty zachęca cały Kościół by nie zaniedbywał tego podstawowego wymiaru duszpasterstwa. Nie zabraknie zatem współpracy ze strony Apostolstwa Modlitwy zważywszy, że sakrament ten zmierza "do ponownego odkrycia Chrystusa jako tego, w Kim Bóg objawia nam swe współczujące serce i jedna nas ze sobą" (por. NMI 37).

NA WZÓR MARYI
      Tak jak Maryja, która bezgranicznie oddała swe serce do dyspozycji Osobie i dziełu swego Syna, tak również my poprzez nasze ofiarowanie oddajemy się całym sercem do dyspozycji Jezusa Chrystusa dla przyjścia jego Królestwa.

PODSUMOWUJĄC, APOSTOLSTWO MODLITWY:
- proponuje drogę ku świętości
- poprzez codzienne ofiarowanie
- które przemienia nasze życie
- i jednoczy nas we wspólnocie modlitwy powszechnej
- siłą Ducha Świętego, który zamieszkuje nasze serca
- i daje nam pragnienie posiadania tych samych uczuć, które były w Sercu Chrystusa
- abyśmy karmieni i kształtowani przez Niego w Eucharystii
- i pojednani z Nim w sakramencie pojednania
- mogli całkowicie i całym sercem oddać się do dyspozycji jego Kościołowi, na wzór Maryi, dla przyjścia jego Królestwa.

Peter-Hans Kolvenbach SJ
Dyrektor Generalny Apostolstwa Modlitwy
Rzym, 8 czerwca 2003 r.

Bethania

Strona o o. Józefia Andraszu

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.

Poradnia Rodzinna

Bethania

12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA

 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
NIP 734-111-00-87
e-mail:
Numer konta bankowego Parafii 78 88110006 0000 0000 4952 0001

Nowi ministranci 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

I Komunia 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Maksymy św. Ignacego


Na dzień: 25 Maja

Cytat: „Zwyczajem jest złego ducha, że bardziej na zewnątrz, niż na wewnątrz gospodarkę swoją prowadzi; Bóg przeciwnie bardziej wewnątrz, niż zewnątrz człowieka wyrabia i doskonali.”
Komentarz: Prawdziwa cnota pragnie się dać Bogu poznać, nie ludziom; kryjówek bardziej szuka, niż miejsc wydatnych; Boga, który w skrytości widzi, nie ludzi oczy na siebie zwraca; świadectwem dobrego sumienia się zadawalnia. Kto się chce łudzić, niech się ku zewnętrznej stronie zwróci. O, ileż razy łudzimy innych i łudzimy się sami! obłudą łudzimy innych, pozorem pobożności łudzimy siebie samych. Łupiną się zadawalniamy, a o ośrodek nie troszczymy! O przewrotne zabiegi ludzkie! wszystkie niemal się zwracają ku wydoskonaleniu strony zewnętrznej, kiedy niekiedy tylko, na bardzo krótki czas, i to bez wytężenia zajmują się stroną wewnętrzną. Bezrozumnie postępuje, kto siebie zaniedbawszy, pracuje nad wyrobieniem dobrego o sobie mniemania. Główną wartość człowieka stanowi dusza, przednią ozdobą duszy jest cnota; kto jej nie pielęgnuje, kto nie stara się o jej podniesienie; ten jest szpetnym, chociażby postawą swą, kształtem, urodą przewyższał Adonisa. Co się kryje, droższem jest od tego, co się wszędzie spotyka.


Cytaty i  komentarze pochodzą z książki "Maksymy św. Ignacego", o. Gabriel Hevenesi SJ (1656-1715)  z roku 1886. Tłumaczenie ks. Antoni Chmielowski.
Książka zawiera wypis z duchowych nauk założyciela jezuitów na każdy dzień roku.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.