Szukaj

Apostolstwo Modlitwy

Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Styczeń

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Marzec

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Maj

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Lipiec

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Wrzesień

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Watykan, 3 stycznia 2016 r.

Papież Franciszek

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2015

Styczeń

 • Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Marzec

 • Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

Maj

 • Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
 • Intencja ewangelizacyjna: Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

Listopad

 • Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

Watykan, 3 stycznia 2014 r.

Papież Franciszek

Droga do świętości dla Chrześcijanina Trzeciego Tysiąclecia
-----------------------------------------------------------------------------

"Modlitwa nie jest ucieczką od historii i pojawiających się w niej problemów. Wręcz przeciwnie, jest ona wyborem zaangażowania się w rzeczywistość, nie własnymi tylko siłami, lecz z mocą, która pochodzi z Wysoka, mocą prawdy i miłości, których ostatecznym źródłem jest sam Bóg. Gdy człowiek religijny staje w obliczu zła i jego podstępów wie, że może liczyć na Boga - absolutną wolę dobra; wie, że może się do Niego modlić o odwagę, aby w sposób odpowiedzialny potrafił stawiać czoło trudnościom, nawet największym, nie ulegając fatalizmowi i unikając reakcji zbyt impulsywnych".

(Jan Paweł II, Asyż, 24. 01. 2002 r.)

       Zachęcone tymi słowami Ojca Świętego Apostolstwo Modlitwy jest gotowe, by z nowym zapałem podjąć posługę, która została mu powierzona wobec chrześcijan, aby włączyć ich modlitwę i życie w modlitwę oraz misję Kościoła Powszechnego, o której co roku przypominają międzynarodowe i misyjne intencje Ojca Świętego.

CODZIENNE OFIAROWANIE
      Aby nasza modlitwa i nasze życie stanowiły jedno z modlitwą oraz misją Kościoła Powszechnego Apostolstwo Modlitwy proponuje, aby każdy dzień rozpoczynać od ofiarowania Bogu nas samych, naszych radości i naszych cierpień, naszych osiągnięć i naszych porażek dla zbawienia świata. Czynimy to w jedności z Jezusem Chrystusem, w mocy Ducha Świętego, a dokonując tego ofiarowania podejmujemy się naśladowania przykładu Jezusa Chrystusa. Codzienne ofiarowanie może przybrać następującą, trynitarną formę:
      Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci cały mój dzień. Ofiaruję Ci moje modlitwy, myśli, słowa, działania i cierpienia w zjednoczeniu z Twym Synem Jezusem Chrystusem, który nie przestaje się Tobie ofiarowywać w Eucharystii dla zbawienia świata. Niech Duch Święty, który prowadził Jezusa, będzie dziś moim przewodnikiem i mą siłą, abym mógł świadczyć o Twojej miłości. Razem z Maryją, Matką Pana i Kościoła, modlę się dziś szczególnie w intencjach, które Ojciec Święty poleca w tym miesiącu modlitwie wszystkich wiernych...

NOWY SPOSÓB ŻYCIA
      Doświadczenie pokazuje, że z takiego prostego, a jednocześnie głębokiego aktu wypływa nowy sposób życia. Trudno byłoby bowiem ofiarować dzień po dniu, wszystko co czynimy w jedności z Jezusem Chrystusem dla zbawienia świata, trwając jednocześnie w postawach i myślach mało zbawczych. Akt ten uczyniony z właściwą sobie powagą oczyszcza nasze serca, nasze myśli i nasze oczy, czyniąc nas zdolnymi do miłości i służby Bogu we wszystkim. Pierwszą zatem osobą, która doznaje przemienienia przez codzienne ofiarowanie jest ten, kto go dokonuje.

NASZE ŻYCIE STAJE SIĘ PROJEKTEM
      Nasze życie nie jest tylko etapem do przebycia, swoistym testem, podczas którego powinniśmy jedynie unikać błędów. Nasze życie jest raczej projektem. Jesteśmy tutaj by przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego pozytywnym działaniem. Codzienne ofiarowanie pozwala nam odkryć, że możemy szukać, znajdować, służyć, doświadczać i kochać Boga we wszystkich osobach, we wszystkich rzeczach i wszystkich okolicznościach naszego życia. Apostolstwo Modlitwy jest powołane, by "czynić swych członków świadomymi uświęcającej i apostolskiej wartości ich codziennej pracy, pojętej jako współpraca z dziełem Boga, Stwórcy i Odkupiciela; wartości ich cierpień, przez które są powołani do dopełnienia w ich ciele braków udręk Chrystusa (Kol 1, 24)" (Jan Paweł II, 1985).

NASZA MODLITWA STAJE SIĘ POWSZECHNA
      Nie tylko poprzez nasze działania współpracujemy z Chrystusem. Tak sam Chrystus zachęca nas by prosić pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo (Mt 9, 38). Od początku swego istnienia Apostolstwo Modlitwy zapraszało wiernych, by przyłączali się do modlitwy wstawienniczej w intencji konkretnych problemów niepokojących Kościół Powszechny, a szczególnie zaś w sprawach misji. W ten sposób stworzyło ono głęboką wspólnotę modlitwy obejmującą setki tysięcy wiernych. Tego nie można zaniedbać w przyszłości. Ojciec Święty tak bardzo ceni siłę Apostolstwa Modlitwy, że na każdy miesiąc sam proponuje jedną intencję ogólną i jedną misyjną. Apostolstwo Modlitwy przyjmuje je z miłością i czyni je treścią swego ofiarowania na całym świecie.

MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY ZAMIESZKUJE W NASZYCH SERCACH
      W liście towarzyszącym zatwierdzeniu posoborowych Statutów Apostolstwa Modlitwy Paweł VI zachęcał nas, by zwrócić większą uwagę na Ducha Świętego, który zamieszkuje w Kościele i w sercach wiernych tak jak w świątyni (por. 1Kor 3, 16; 6, 19), który modli się w nas i zaświadcza o tym, że jesteśmy przybranymi dziećmi (por. Gal 4, 6; Rz 5, 15-46.26). Od tego czasu na całym świecie wezwanie do Ducha Świętego stało się integralną częścią codziennego ofiarowania milionów osób, które czynią je z radością wiedząc, że przemiana, jakiej dokonuje to ofiarowanie, dzieje się w nich pod wpływem Ducha Świętego.

Z SERCEM PODOBNYM DO SERCA JEZUSA
      Uczyń moje serce podobnym do Twojego: ta prosta modlitwa wyraża głębokie pragnienie, jakie Pan wzbudza w naszych sercach, aby móc kochać Boga i naszych braci tak jak On ich umiłował. By mogło się to spełnić powinniśmy wsłuchiwać się w Jego słowo i kontemplować Jego gesty, ponieważ jak pisał Ojciec Święty w swym liście z okazji 150 rocznicy Apostolstwa Modlitwy: "Im bardziej inspirujemy się słowem Boga w naszej własnej modlitwie, tym bardziej jesteśmy przeniknięci uczuciami Serca Chrystusowego". Każde nabożeństwo do Serca Jezusa ma bowiem na celu stawanie się do niego coraz bardziej podobnym, tak samo ufającym Ojcu i tak samo wrażliwym na innych jak był On sam. Jest to także przemiana, jakiej Duch Święty dokonuje w naszych sercach.

KARMIENI I KSZTAŁTOWANI PRZEZ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII
      Jest rzeczą oczywistą, że to zjednoczenie z Jezusem Chrystusem nie może się rozwijać czy nawet istnieć bez życia sakramentalnego. "Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15, 5). W Eucharystii sam Zmartwychwstały Chrystus daje się jako pokarm i napój, aby stawał się centrum naszego wnętrza i abyśmy mogli ukazywać poprzez nasz sposób życia, że to On w nas żyje. Lub zgodnie ze słowami Jana Pawła II skierowanymi do moderatorów Apostolstwa Modlitwy: "powinniście starać się formować chrześcijan wewnętrznie ukształtowanych przez Eucharystię, która daje siłę do wielkodusznego zaangażowania wszystkich wymiarów życia w ducha służby braciom, tak jak ofiarowane Ciało Chrystusa i Jego przelana krew (por. Łk 22, 19nn.)" (Jan Paweł II, 1985).

POJEDNANI Z NIM W SAKRAMENCIE POJEDNANIA
      Przypominając jak bardzo Rok Święty został naznaczony poprzez korzystanie z sakramentu pojednania, Ojciec Święty zachęca cały Kościół by nie zaniedbywał tego podstawowego wymiaru duszpasterstwa. Nie zabraknie zatem współpracy ze strony Apostolstwa Modlitwy zważywszy, że sakrament ten zmierza "do ponownego odkrycia Chrystusa jako tego, w Kim Bóg objawia nam swe współczujące serce i jedna nas ze sobą" (por. NMI 37).

NA WZÓR MARYI
      Tak jak Maryja, która bezgranicznie oddała swe serce do dyspozycji Osobie i dziełu swego Syna, tak również my poprzez nasze ofiarowanie oddajemy się całym sercem do dyspozycji Jezusa Chrystusa dla przyjścia jego Królestwa.

PODSUMOWUJĄC, APOSTOLSTWO MODLITWY:
- proponuje drogę ku świętości
- poprzez codzienne ofiarowanie
- które przemienia nasze życie
- i jednoczy nas we wspólnocie modlitwy powszechnej
- siłą Ducha Świętego, który zamieszkuje nasze serca
- i daje nam pragnienie posiadania tych samych uczuć, które były w Sercu Chrystusa
- abyśmy karmieni i kształtowani przez Niego w Eucharystii
- i pojednani z Nim w sakramencie pojednania
- mogli całkowicie i całym sercem oddać się do dyspozycji jego Kościołowi, na wzór Maryi, dla przyjścia jego Królestwa.

Peter-Hans Kolvenbach SJ
Dyrektor Generalny Apostolstwa Modlitwy
Rzym, 8 czerwca 2003 r.

Apostolstwo Modlitwy jest katolickim stowarzyszeniem, którego członkowie codziennie ofiarują Bogu swe modlitwy, prace, radości i cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy. Dzięki zespoleniu z Chrystusem w Eucharystii oraz łączności w modlitwie z Ojcem Świętym, współpracują w zbawieniu świata. Ducha stowarzyszenia najlepiej wyraża hasło: kochać i służyć. Polski znak graficzny Apostolstwa Modlitwy przedstawia otwartą lewą dłoń z charakterystycznie ułożonymi palcami w kształcie dwóch liter: AM.


Grupa AM przy naszej Parafii

Początki
Z ideą Apostolstwa Modlitwy wystąpił w 1844 r. francuski jezuita ks. Franciszek Gautrelet, a ramy organizacyjne nadał jej ks. Henryk Ramiere SJ. On również założył czasopismo Apostolstwa Modlitwy Posłaniec Serca Jezusowego. W Polsce założono Apostolstwo Modlitwy w 1871 r. przy kaplicy Serca Jezusowego w Krakowie. I tu zaczęto wydawać czasopismo Posłaniec Serca Jezusowego. Członkowie AM wnieśli znaczący wkład w budowę kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie. Od samego początku AM rozwijało się dynamicznie. W 1938 r. liczba ognisk AM wynosiła około 2,5 tys. i obejmowała 750 tys. członków. W 1949 r. AM zostało "rozwiązane" przez komunistyczne władze, mimo to nadal istniało w parafiach. Odrodzenie stowarzyszenia nastąpiło po 1980 r.

Apostolstwo Modlitwy dzisiaj
Obecnie AM istnieje w ponad 1550 diecezjach przy 152 tysiącach placówkach w 84 krajach świata. Należy do niego około 40 mln osób. Wydaje ono około 50 wersji Posłańca Serca Jezusowego oraz 40 innych czasopism z zakresu kultu Serca Jezusa. Młodzieżową odmianą AM jest Młodzieżowy Ruch Eucharystyczny. O aktualności AM świadczą słowa Jana Pawła II: O jakże bardzo jest potrzebny w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona

Obowiązki członków Apostolstwa Modlitwy
Należą do nich: modlitwa Codziennego Ofiarowania, dziesiątek różańca w intencjach Ojca Świętego, wieczorny rachunek sumienia, Komunia św. wynagradzająca, adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca, udział w spotkaniach modlitewnych i rekolekcjach. Rozwijanie różnych form modlitwy ma służyć praktykowaniu czynnej miłości bliźniego i budzeniu ducha modlitwy w swoim otoczeniu.

Kto może należeć do Apostolstwa Modlitwy?
Wszyscy wierni: dzieci, młodzież, dorośli i starsi, świeccy i duchowni oraz zakonnicy. Aby ktoś mógł zostać członkiem Apostolstwa Modlitwy, wymagany jest oficjalny zapis lub jakiś inny akt, przez który kandydat objawia swą wolę wstąpienia. Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy utrzymuje kontakt ze wszystkimi ogniskami AM w kraju, ich członkami i sympatykami. Pracują w nim księża jezuici i osoby świeckie.

Zainteresowanym podajemy adres:
Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy, ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków; tel. (012) 421 81 41, fax. (012) 423 23 94;
czynny: wtorek, środa, czwartek od godz. 15 do godz. 17;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ampolska.co

W Apostolstwie Modlitwy miliony ludzi na całym świecie jednoczą się codziennie w modlitwie tak prostej jak głębokiej. Skoncentrowana jest ona na modlitwie Codziennego Ofiarowania. Czyniąc to ofiarowanie każdego ranka z wolna zwracasz w modlitwie swą uwagę choć na krótką chwilę ku Bogu. W ten sposób staje ON w centrum całego Twojego dnia.

Msze święte

Dni powszednie:

600, 630, 700, 730
800, 830, 1800
piątek 1930 młodzieżowa 
 

Niedziele i święta:

 600, 800
 930 - młodzieżowa
1100 - dla dzieci
1230 - suma
1400, 1530, 1830
2000 - dla studentów

Msze w dni półświąteczne
600  700  800  900  1000
1515  1630  1800  1930

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com