Szukaj

Apostolstwo Modlitwy

Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Styczeń

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Marzec

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Maj

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Lipiec

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Wrzesień

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Watykan, 3 stycznia 2016 r.

Papież Franciszek

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2016

Styczeń

Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.

Intencja ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Luty

Intencja ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

Intencja ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

Marzec

Intencja ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Kwiecień

Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Maj

Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

Intencja ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Czerwiec

Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Intencja ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

Lipiec

Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

Sierpień

Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Wrzesień

Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Październik

Intencja ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Listopad

Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

Grudzień

Intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Intencja ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Papież Franciszek

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2015

Styczeń

 • Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Marzec

 • Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

Maj

 • Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
 • Intencja ewangelizacyjna: Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

Listopad

 • Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

Watykan, 3 stycznia 2014 r.

Papież Franciszek

Droga do świętości dla Chrześcijanina Trzeciego Tysiąclecia
-----------------------------------------------------------------------------

"Modlitwa nie jest ucieczką od historii i pojawiających się w niej problemów. Wręcz przeciwnie, jest ona wyborem zaangażowania się w rzeczywistość, nie własnymi tylko siłami, lecz z mocą, która pochodzi z Wysoka, mocą prawdy i miłości, których ostatecznym źródłem jest sam Bóg. Gdy człowiek religijny staje w obliczu zła i jego podstępów wie, że może liczyć na Boga - absolutną wolę dobra; wie, że może się do Niego modlić o odwagę, aby w sposób odpowiedzialny potrafił stawiać czoło trudnościom, nawet największym, nie ulegając fatalizmowi i unikając reakcji zbyt impulsywnych".

(Jan Paweł II, Asyż, 24. 01. 2002 r.)

       Zachęcone tymi słowami Ojca Świętego Apostolstwo Modlitwy jest gotowe, by z nowym zapałem podjąć posługę, która została mu powierzona wobec chrześcijan, aby włączyć ich modlitwę i życie w modlitwę oraz misję Kościoła Powszechnego, o której co roku przypominają międzynarodowe i misyjne intencje Ojca Świętego.

CODZIENNE OFIAROWANIE
      Aby nasza modlitwa i nasze życie stanowiły jedno z modlitwą oraz misją Kościoła Powszechnego Apostolstwo Modlitwy proponuje, aby każdy dzień rozpoczynać od ofiarowania Bogu nas samych, naszych radości i naszych cierpień, naszych osiągnięć i naszych porażek dla zbawienia świata. Czynimy to w jedności z Jezusem Chrystusem, w mocy Ducha Świętego, a dokonując tego ofiarowania podejmujemy się naśladowania przykładu Jezusa Chrystusa. Codzienne ofiarowanie może przybrać następującą, trynitarną formę:
      Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci cały mój dzień. Ofiaruję Ci moje modlitwy, myśli, słowa, działania i cierpienia w zjednoczeniu z Twym Synem Jezusem Chrystusem, który nie przestaje się Tobie ofiarowywać w Eucharystii dla zbawienia świata. Niech Duch Święty, który prowadził Jezusa, będzie dziś moim przewodnikiem i mą siłą, abym mógł świadczyć o Twojej miłości. Razem z Maryją, Matką Pana i Kościoła, modlę się dziś szczególnie w intencjach, które Ojciec Święty poleca w tym miesiącu modlitwie wszystkich wiernych...

NOWY SPOSÓB ŻYCIA
      Doświadczenie pokazuje, że z takiego prostego, a jednocześnie głębokiego aktu wypływa nowy sposób życia. Trudno byłoby bowiem ofiarować dzień po dniu, wszystko co czynimy w jedności z Jezusem Chrystusem dla zbawienia świata, trwając jednocześnie w postawach i myślach mało zbawczych. Akt ten uczyniony z właściwą sobie powagą oczyszcza nasze serca, nasze myśli i nasze oczy, czyniąc nas zdolnymi do miłości i służby Bogu we wszystkim. Pierwszą zatem osobą, która doznaje przemienienia przez codzienne ofiarowanie jest ten, kto go dokonuje.

NASZE ŻYCIE STAJE SIĘ PROJEKTEM
      Nasze życie nie jest tylko etapem do przebycia, swoistym testem, podczas którego powinniśmy jedynie unikać błędów. Nasze życie jest raczej projektem. Jesteśmy tutaj by przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego pozytywnym działaniem. Codzienne ofiarowanie pozwala nam odkryć, że możemy szukać, znajdować, służyć, doświadczać i kochać Boga we wszystkich osobach, we wszystkich rzeczach i wszystkich okolicznościach naszego życia. Apostolstwo Modlitwy jest powołane, by "czynić swych członków świadomymi uświęcającej i apostolskiej wartości ich codziennej pracy, pojętej jako współpraca z dziełem Boga, Stwórcy i Odkupiciela; wartości ich cierpień, przez które są powołani do dopełnienia w ich ciele braków udręk Chrystusa (Kol 1, 24)" (Jan Paweł II, 1985).

NASZA MODLITWA STAJE SIĘ POWSZECHNA
      Nie tylko poprzez nasze działania współpracujemy z Chrystusem. Tak sam Chrystus zachęca nas by prosić pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo (Mt 9, 38). Od początku swego istnienia Apostolstwo Modlitwy zapraszało wiernych, by przyłączali się do modlitwy wstawienniczej w intencji konkretnych problemów niepokojących Kościół Powszechny, a szczególnie zaś w sprawach misji. W ten sposób stworzyło ono głęboką wspólnotę modlitwy obejmującą setki tysięcy wiernych. Tego nie można zaniedbać w przyszłości. Ojciec Święty tak bardzo ceni siłę Apostolstwa Modlitwy, że na każdy miesiąc sam proponuje jedną intencję ogólną i jedną misyjną. Apostolstwo Modlitwy przyjmuje je z miłością i czyni je treścią swego ofiarowania na całym świecie.

MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY ZAMIESZKUJE W NASZYCH SERCACH
      W liście towarzyszącym zatwierdzeniu posoborowych Statutów Apostolstwa Modlitwy Paweł VI zachęcał nas, by zwrócić większą uwagę na Ducha Świętego, który zamieszkuje w Kościele i w sercach wiernych tak jak w świątyni (por. 1Kor 3, 16; 6, 19), który modli się w nas i zaświadcza o tym, że jesteśmy przybranymi dziećmi (por. Gal 4, 6; Rz 5, 15-46.26). Od tego czasu na całym świecie wezwanie do Ducha Świętego stało się integralną częścią codziennego ofiarowania milionów osób, które czynią je z radością wiedząc, że przemiana, jakiej dokonuje to ofiarowanie, dzieje się w nich pod wpływem Ducha Świętego.

Z SERCEM PODOBNYM DO SERCA JEZUSA
      Uczyń moje serce podobnym do Twojego: ta prosta modlitwa wyraża głębokie pragnienie, jakie Pan wzbudza w naszych sercach, aby móc kochać Boga i naszych braci tak jak On ich umiłował. By mogło się to spełnić powinniśmy wsłuchiwać się w Jego słowo i kontemplować Jego gesty, ponieważ jak pisał Ojciec Święty w swym liście z okazji 150 rocznicy Apostolstwa Modlitwy: "Im bardziej inspirujemy się słowem Boga w naszej własnej modlitwie, tym bardziej jesteśmy przeniknięci uczuciami Serca Chrystusowego". Każde nabożeństwo do Serca Jezusa ma bowiem na celu stawanie się do niego coraz bardziej podobnym, tak samo ufającym Ojcu i tak samo wrażliwym na innych jak był On sam. Jest to także przemiana, jakiej Duch Święty dokonuje w naszych sercach.

KARMIENI I KSZTAŁTOWANI PRZEZ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII
      Jest rzeczą oczywistą, że to zjednoczenie z Jezusem Chrystusem nie może się rozwijać czy nawet istnieć bez życia sakramentalnego. "Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15, 5). W Eucharystii sam Zmartwychwstały Chrystus daje się jako pokarm i napój, aby stawał się centrum naszego wnętrza i abyśmy mogli ukazywać poprzez nasz sposób życia, że to On w nas żyje. Lub zgodnie ze słowami Jana Pawła II skierowanymi do moderatorów Apostolstwa Modlitwy: "powinniście starać się formować chrześcijan wewnętrznie ukształtowanych przez Eucharystię, która daje siłę do wielkodusznego zaangażowania wszystkich wymiarów życia w ducha służby braciom, tak jak ofiarowane Ciało Chrystusa i Jego przelana krew (por. Łk 22, 19nn.)" (Jan Paweł II, 1985).

POJEDNANI Z NIM W SAKRAMENCIE POJEDNANIA
      Przypominając jak bardzo Rok Święty został naznaczony poprzez korzystanie z sakramentu pojednania, Ojciec Święty zachęca cały Kościół by nie zaniedbywał tego podstawowego wymiaru duszpasterstwa. Nie zabraknie zatem współpracy ze strony Apostolstwa Modlitwy zważywszy, że sakrament ten zmierza "do ponownego odkrycia Chrystusa jako tego, w Kim Bóg objawia nam swe współczujące serce i jedna nas ze sobą" (por. NMI 37).

NA WZÓR MARYI
      Tak jak Maryja, która bezgranicznie oddała swe serce do dyspozycji Osobie i dziełu swego Syna, tak również my poprzez nasze ofiarowanie oddajemy się całym sercem do dyspozycji Jezusa Chrystusa dla przyjścia jego Królestwa.

PODSUMOWUJĄC, APOSTOLSTWO MODLITWY:
- proponuje drogę ku świętości
- poprzez codzienne ofiarowanie
- które przemienia nasze życie
- i jednoczy nas we wspólnocie modlitwy powszechnej
- siłą Ducha Świętego, który zamieszkuje nasze serca
- i daje nam pragnienie posiadania tych samych uczuć, które były w Sercu Chrystusa
- abyśmy karmieni i kształtowani przez Niego w Eucharystii
- i pojednani z Nim w sakramencie pojednania
- mogli całkowicie i całym sercem oddać się do dyspozycji jego Kościołowi, na wzór Maryi, dla przyjścia jego Królestwa.

Peter-Hans Kolvenbach SJ
Dyrektor Generalny Apostolstwa Modlitwy
Rzym, 8 czerwca 2003 r.

Msze święte

Dni powszednie:

600, 630, 700, 730
800, 830, 1800
piątek 1930 młodzieżowa 
 

Niedziele i święta:

 600, 800
 930 - młodzieżowa
1100 - dla dzieci
1230 - suma
1400, 1530, 1830
2000 - dla studentów

Msze w dni półświąteczne
600  700  800  900  1000
1515  1630  1800  1930

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com